Het voorgestelde partnerschap is zich sterk bewust van de milieu-uitdagingen en beseft dat bedrijven van de grensregio het moeilijk hebben om goed opgeleide en vakkundige beroeps in energieprestatie te vinden. Daarom wil het een antwoord aanreiken voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt van de energierenovatie van gebouwen.

De partners van dit project zijn grote spelers in de ontwikkeling van de bouwsector (operatoren in opleiding en educatie, beroepsfederaties van de bouw, expertisecentra, Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du BTP).

Dit partnerschap maakt het mogelijk om:

  • Sneller bruggen te slaan tussen de opleiding en de werkelijke behoeften van de bedrijven, met naleving van de technische en reglementaire vereisten van elke regio.
  • De bedrijven uit de sector snel te informeren en antwoord te geven op hun vragen.

De betrokkenheid van de professionele en sectorale takken (CCW, FFB Grand Est, CAP Construction, Constructiv, CCCA-BTP) zal enerzijds borg staan voor de inzet van de Franse en Waalse bedrijven in de activiteiten van het project en anderzijds, voor het detecteren van nieuwe beroepscompetenties die nog niet gedekt zijn door het opleidingsaanbod in alternerend leren in de projectzone.

Door de expertise van CAP Construction en van Envirobat Arcad in het bewaken en identificeren van innovaties zal het partnerschap een grensoverschrijdende analyse kunnen maken van de technische en reglementaire evoluties op het gebied van energierenovatie.

De inzet van de operatoren in alternerend leren (IFAPME, BTP-CFA Champagne-Ardenne, CCCA-BTP) zal structuur kunnen geven aan een overlegd opleidingsaanbod en tegelijk de begeleiding van de grensoverschrijdende doelgroepen bevorderen.

En tot slot zal de betrokkenheid van de paritaire en de beroepsorganisaties die werken aan de ontwikkeling van de opleiding in de bouwberoepen op de nationale grondgebieden (Constructiv, CCCA-BTP) de verspreiding mogelijk maken.

HET IFAPME

Het Waals instituut voor alternerend leren en zelfstandigen en KMO’s, IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises) is een organisme van openbaar belang dat gesubsidieerd wordt door Wallonië. Zijn hoofddoel is alternerende opleidingen aanbieden (cursussen in het centrum of praktische opleiding op de werkvloer), in beroepen in een hele waaier van beroepssectoren.

BTP CFA Grand Est

BTP CFA Grand Est is door de beroepstakken van de sector erkend als organisme voor alternerende en voortgezette opleiding in de bouw en de openbare werken in de regio Grand Est. Het verenigt zeven centra, waarvan twee in de projectzone: Poix-Terron en Reims.

CAP Construction

CAP Construction is een door het Waals Gewest erkende cluster die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam bouwen en ertoe bijdraagt om de doelstellingen 2020 van Europa te halen. Hij bestaat uit drie kernclusters van de bouw: aannemers/bouwers, architecten/projectleiders en producenten van materialen en uitrusting.

CCW

De Waalse bouwconfederatie CCW (Confédération Construction Wallonne) vertegenwoordigt 1226 bedrijven van de bouwsector in de projectzone (5.000 in Wallonië).

FFB Grand-Est

FFB Grand-Est is een vaksyndicaat dat ten dienste staat van de bedrijven en de ambachtslieden van de bouw. Het verwierf in bijna tien jaar tijd een technische deskundigheid in bouwen en duurzaam renoveren en tegelijk ook ervaring in projectmanagement.

ENVIROBAT-ARCAD LQE

ENVIROBAT-ARCAD LQE werkt samen met tal van actoren en netwerken in de regio Grand Est: bouwheerschap, openbare en private opleidingsorganisaties, beroepsorganisaties, overheidsdiensten, handelaars en industriëlen in bouwproducten, …

Het netwerk heeft de opdracht om met alle gepaste middelen bij te dragen tot de aanpassing van de sector aan de uitdagingen van de energieprestatie in de nieuwbouw en in renovatie.

CCCA-BTP

Het overleg- en coördinatiecomité voor opleidingen in de bouw en de openbare werken CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics) is een paritair en beroepsorganisme dat tegelijk geleid wordt door de federaties van werkgevers en van werknemers in de bouwsector. Het CCCA-BTP is een nationale organisatie die belast is met de coördinatie in Frankrijk van het aanvankelijk beroepsopleidingsbeleid door het aanleren van beroepen in de bouw en de openbare werken.

Constructiv

Constructiv is de organisatie die diensten verleent aan de bouwsector onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124), en die adviezen en diensten aanbiedt aan de bouwbedrijven en hun werknemers. De organisatie legt zich toe op een sterker positief, innovatief en bloeiend imago van de bouw.